Diocese of Hong Kong Island香港島教區 Diocese of Eastern Kowloon東九龍教區 Hong Kong Sheng Kung Hui香港聖公會 Diocese of Western Kowloon西九龍教區 Missionary Area of Macau澳門傳道地區

經課表

西恩納的聖嘉芙蓮日,聖師 2020年4月29日

祝文
舊約經課   箴言8:1, 6-11
詩篇   詩篇 40
書信經課   約翰三書 2-8
福音經課   約翰福音 17:12-26
< 上一天經課表 返回 下一天經課表 >