Diocese of Hong Kong Island香港島教區 Diocese of Eastern Kowloon東九龍教區 Hong Kong Sheng Kung Hui香港聖公會 Diocese of Western Kowloon西九龍教區 Missionary Area of Macau澳門傳道地區

經課表

聖誕前夕 2020年12月24日

祝文
舊約經課   早晨聖餐禮:撒母耳記下 7:1-5, 8-11,16
詩篇   詩篇 89:2, 19-27
書信經課   使徒行傳 13:16-26
福音經課   路加福音 1:67-79
< 上一天經課表 返回 下一天經課表 >